Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží/realizaci díla na internetovém obchodě www.dlouhovlaska.cz nebo v kamenné provozovně prodejce na adrese náměstí Junkových 4, Praha, anebo Svitákova 2902/16, Praha. Obchodní podmínky jsou uzavřenyv souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Petra Valentová, IČ: 87270455 se sídlem v Letkovské ulici 39, Kyšice, PSČ330 01, nebo Ing. Petr Štál, Ph.D., IČ: 02316293, DIČ: CZ8208312024 se sídlemv Drahotínské 383, Kaznějov, PSČ 331 51 na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny vsouladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-likupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámcisvého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami, které jsou upravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchtosmluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné mířesouhlasí.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsoudotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodníchpodmínek.

Výklad pojmů

Prodávající – je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo službypřímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující – Je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání.Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem.

Spotřebitel – Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby zajiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami.

Kupní smlouva – je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možnéuzavřít na dálku – (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) – bez přítomnosti obousmluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupěkupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za nějprodávajícímu dohodnutou cenu.

Objednávka 

Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.

Minimální objednávané množství v případě online objednávek je 40 ks vlasových pramenů. Při osobním odběru je možný nákup libovolného množství vlasových pramenů.

Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy na zboží slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, kterou kupující opakovaně závazně objedná a poté nepřevezme a nezaplatí.

Kupující je při rezervaci termínu (nebo nejpozději jeden týden před plánovaným termínem) povinen uhradit prodávajícímu rezervační platbu ve výši 400 Kč až 5000 Kč (podle předpokládané časové náročnosti úkonu), pokud se obě strany nedohodnou jinak. Platbu jemožné provést v hotovosti nebo bezhotovostní formou na základě zaslané faktury prodávajícím. Kupující vždy obdrží daňový doklad o složení rezervační platby. Rezervační platba se odčítá v plné výši od ceny zboží a služeb, které mají být realizovány v dohodnutém termínu rezervace. Pokud se kupující v dohodnutém termínu rezervace nedostaví do provozovny nebo změní či zruší termín rezervaci méně než 4 pracovní dny před plánovaným termínem rezervace, rezervační platba kupujícímu odečtena z ceny zboží a služeb nebude (resp. kupujícímu bude účtován stoprocentní storno-poplatek odpovídající výši rezervační platby), rezervační platba je nevratnou platbou za provedení rezervace termínu v plánovacím systému.

Pokud kupující zruší rezervaci termínu méně než čtyři pracovní dny před dohodnutým termínem návštěvy salonu nebo se na termín nedostaví bez prokazatelného včasného (tj. nejvýše s předstihem čtyř pracovních dnů před plánovanýmtermínem) zaslání avíza prodávajícímu, má prodávající právo požadovat od kupujícího takzvaný “storno poplatek” ve výši 400 Kč až 5000 Kč (podle předpokládané časovénáročnosti úkonu). 

Rezervační platbu salon (resp. prodávající) vybírá standardně, neboť je naší snahou neustálé zvyšování kvality služeb, což znamená i efektivní organizaci a plánování rozvrhu našich kadeřníků.

Doprava zboží 

Pokud si zákaznice nevyzvedne zboží osobně nebo je zboží zasíláno prostřednictvím české pošty. Všechny zásilky jsou pojištěné. Poštovné činí 55 Kč u standardních zásilek, u zásilekzasílaných službou EMS, nebo do zahraničí se poštovné určuje individuálně. Zásilky do zahraničí jsou podle INCOTERMS zasílány dle doložky “FOB”, pokud se Prodávající a Kupující před odesláním zásilky vyloženě písemně nedohodnou jinak (žádost musí být dána ze strany Kupujícího).

Způsob platby 

Akceptovány jsou pouze platba v hotovosti, případně převod na účet prodávajícího předem nazákladě zaslaného potvrzení objednávky.

Převzetí zásilky v případě zaslání poštou 

Při přebírání zboží řádně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zásilky. Případnou škoduneprodleně reklamujte u doručovatele. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za zbožípoškozené při přepravě. Zboží je rovněž možné převzít osobně na naší provozovně: Náměstí Junkových 4, Praha, či Svitákova 16, Praha, po předešlé e-mailové či telefonické dohodě.

Záruka 

Na vlasy je poskytována standardní dvouletá záruka. Barvením, odbarvováním, tónováním přelivy, zesvětlujícími šampony, trvalou nebo působením jakýchkoli chemických lázní (jako např. brazilského keratinu apod.) či technologicky nesprávným a častým prováděním ondulace horkým železem dojde ke ztrátě záruky. Záruka „proti zacuchání vlasů“ se vztahuje na zboží do tří umytí (předepsaným systematickým způsobem).

Na veškeré elektricky napájené spotřebiče je poskytována standardní dvouletá záruka nebo záruka na padesát hodin provozu, podle toho, co nastane dříve. Na příslušenství k prodlužování vlasů (tj. kleště, multifunkční kleště, kleště na odstranění keratinových spojů, navlékátka apod.) je poskytována standardní dvouletá záruka nebo záruka na plnou funkčnost pro realizaci/odejmutí sto spojů za předpokladu dodržení technologicky korektních postupů. Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady vzniklé běžným provozem a používáním.

Záruka se nevztahuje na velikost, viditelnost a provedení spojů vlásenek, které je obvyklé dané metodě aplikace a z části je předmětem „know-how“ prodávajícího. Záruka se vztahuje na stabilitu spoje. Při samovolném uvolnění spoje aplikovaného metodami micro-rings, rings, keratin, micro-spojů a mini spojů do tří měsíců od aplikace vlásenek má kupující možnost bezplatně si tyto nechat opětovně aplikovat. U vlásenek aplikovaných metodami Tape, NanoTape, MiniTape, MicroTape je záruka na stabilitu spoje dva týdny od aplikace vlásenek. Prodávající neručí za případné zdravotní komplikace (alergické reakce, či problémy způsobené přecitlivělostí pokožky apod.) způsobené kupujícímu, které mohly vzniknout aplikací vlásenek; v případě, že o možných zdravotních komplikacích nebyl prodávající dopředně informován, věc je chápána jako nepřízeň z důvodu vyšší moci a kupující nemá jakékoli nároky na vrácení peněz či reklamaci zboží a služeb. Záruka se nevztahuje na tzv. „vysychání“ a třepení konců vlásenek.

Vlásenky jsou vždy vybírány s nejvyšší možnou precizností prodávajícího, popř. dle požadavků zjištěných při konzultaci s klientem. Barevný nesoulad či nesoulad dalších kvalitativních parametrů (tj. zejména jemnosti, vlnitosti apod.) vlásenek s vlastní kšticí klientky není důvodem k reklamaci zboží, popř. výměně zboží či vrácení peněz. Zkrácení či „zúžení“ (ztenčení vlivem úbytku vlasů v pramenu) vlásenek vlivem času je běžným opotřebením a nevztahuje se na něj záruka.

Zakázková výroba paruk/tupé/vlasových náhrad/příčesků salonem Dlouhovláska (prodávajícím) se řídí platným ceníkem prodávajícího. Vlasy pro výrobu vlasových náhrad jsou získávány z výkupu/darování vlasů formou poštovních zásilek od klientů. Prodávající v tomto případě nemůže plně garantovat původ zboží. Na vlasy použité při výrobě paruk/tupé/vlasových náhrad je poskytována standardní dvouletá záruka. Barvením, odbarvováním, tónováním přelivy, zesvětlujícími šampony, trvalou nebo působením jakýchkoli chemických lázní (jako např. brazilského keratinu apod.) či technologicky nesprávným a častým prováděním ondulace horkým železem dojde ke ztrátě záruky. Záruka „proti zacuchání vlasů“ se vztahujena zboží do dvou umytí paruk/tupé/vlasových náhrad/příčesků (předepsaným systematickým způsobem).  Záruka se nevztahuje na tzv. „vysychání“ a třepení konců vlasů použitých při výrobě paruk/tupé/vlasových náhrad/příčesků. Zkrácení či „zúžení“ (ztenčení vlivem úbytku vlasů ve svazku) vlasů osazených v parukách/tupé/vlasových náhradách/příčescích vlivem času je běžným opotřebením a nevztahuje se na něj záruka. Záruku Prodávající neposkytuje na konstrukci a opotřebení vlasové montury.

Storno objednávky 

Objednávku lze bezplatně stornovat do 12 hodin po jejím odeslání. Při delší lhůtě je to možné- pokud již dodávka nebyla expedována nebo nedošlo ke vzniku výrobních a přípravnýchnákladů při přípravě této zakázky. Mezi tyto náklady patří především příprava vlasovýchpramínků, odbarovování či bělení, zabalení, příprava na expedici apod.

Realizace nadstandardních úkonů 

Je-li předmětem objednávky realizace úkonů, které prodávající označí za nadstandardní, jakonapř. barvení a tónování vlasových pramenů dle specifické barvy podle požadavkůkupujícího, má prodávající právo na vyžádání nevratné platby ve výši až 5.000 Kč. Po přijetí platby prodávajícím bude kupujícímu vystaveno potvrzení o složení platby za zboží.

“Last-minute” změna objednávky

“Last-minute” zájezdy nejsou vždy nejlepší volbou, stejně tomu je tak i při změně objednávky klientkou (kupujícím) na poslední chvíli, tj. méně než dvacet čtyři hodin před realizací služeb v salonu Dlouhovláska (prodávajícím). Salon Dlouhovláska (jako prodávající) plně akceptuje spontánní rozhodnutí klientek (jako kupujících) týkající se změny objednávky služeb salonu na poslední chvíli. Aby bylo možné našim klientům nabídnout vysokou kvalitu prémiových služeb, musíme být na prvním místě schopni efektivní organizovat a plánovat rozvrh našich kadeřníků. Pokud tedy klientka (kupující) méně než dvacet čtyři hodin dopředu před plánovanou návštěvou salonu změní svoji objednávku služeb, kterou vytořila v salonu Dlouhovláska (prodávající), může být kupujícímu prodávajícím účtováno 90 procent původní ceny objednané služby, kterou se kupující rozhodl změnou své objednávky v času méně než 24 hodin před plánovaným termínem návštěvy salonu změnit, a tato služba nebyla realizována.

Co to v praxi nejčastěji znamená? Klientka se objedná na realizaci tzv. “posunu pramenů”. Klientka má aplikováno 120 pramenů. Abychom zabezpečili vysoký standard služeb, na obdloužení klientky vyhradí Dlouhovláska čas kadeřnice o délce 5 hodin (což je většina pracovní doby). Klientka by měla za úkon zaplatit cca 3.240 Kč. Klientka se však na poslední chvíli, sedíc na křesle v kadeřnictví Dlouhovláska rozmyslí, že si přeje prameny pouze odejmout a zastříhnout konce vlasů, což oznámi obsluhující kadeřnici. Časová náročnost úkonu tedy bude podstatně kratší, než bylo naplánováno. Klientce tedy bude účtováno za provedení úkonu – odejmutí pramenů 2.916 Kč, k čemuž bude přičtena plná cena dalších požadovaných úkonů – např. barvení kštice, zastříhnutí konců vlasů apod. Pokud by klientka několik dní předem avizovala salonu Dlouhovláska změnu svého rozhodnutí, anebo alespoň informaci o potencionální změně svého rozhodnutí (“přemýšlím, že vlasy budeme jen sundavat”), klientka by za odejmutí tpamenů zaplatila jen 1.560 Kč. V tomto případě by tedy klientka za odejmutí pramenů vč. zastřižení konců a barvení kštice zaplatila méně, než v případě změny objednávky “na poslední chvíli”.

Konzultace 

Konzultace k nabízenému zboží a službám je poskytována bezplatně dle časových možnostíprodávajícího.

Výkup vlasů/darování vlasů 

Veškeré úkony spojené s výkupem, nebo darováním vlasů jsou v případě, kdy dojdek uzavření dohody o prodeji, nebo darování vlasů poskytovány bezúplatně. V případě, kdy nedojde k uzavření dohody mezi prodávajícím a kupujícím, je klient (prodávající) povinenuhradit náklady spojené s provedenými úkony dle aktuálního ceníku kadeřnictví.

Nepřevzetí zásilky a opožděné storno 

Pokud zákazník provede storno objednávky po jejím odeslání, je povinen uhradit vzniklé náklady pro její přípravu a expedici. To je především balné, dopravné, poštovné a veškerénáklady spojené s přípravou produktů, jako je výroba pramínků, bělení, odbarvování, výroba slepků pro určitou metodu, telefonické hovory apod. Tyto náklady budou přesně specifikovány ve faktuře. Bez její úhrady bude zákazník blokován pro další obchodníspolupráci.

Skladné – nepřevzentí zboží kupujícím

Pokud kupující nepřevezme zboží, které bylo předmětem objednávky, a to buď fyzicky na některé z výše uvedených adres, anebo zboží, které bylo na adresu kupujícího zasláno poštou (a navrátilo se prodávajícímu zpět jako tzv. “nepřevzatá zásilka”), bude kupujícímu od desátého dne uložení nepřevzatého zboží v obchodních prostorách prodávajícího, kdy dojde k naplnění této podmínky, účtováno prodávajícím skladné ve výši 30 Kč za každý den, kdy nedošlo v převzentí zboží kupujícím. Pokud výše skladného dosáhne ceny zboží v objednávce, má prodávající za to, že kupující ztratil o zboží zájem a zboží si ponechá bez nároku kupujícího na jakoukoli kompenzaci ze strany prodávajícího.

Reklamace 

Při reklamaci je nutné bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího. Veškeré úkonytýkající se vlásenkářství a práce s vlásenkami musejí být v průběhu reklamace řešenyvýhradně prodávajícím, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak;v opačném případě ztrácí kupující právo na záruku na zboží a služby.

Pokud se objeví na zboží vada, je nutno jej reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruka senevztahuje na opotřebení vlásenek způsobeném jejich obvyklým užíváním, neodbornouaplikací či odnětím (v případě, kdy tento úkon není přímo prováděn prodávajícím) činedodržováním zásad správné péče (o kterých je kupující vždy seznámen buď při prodeji,popř. ve formě informací dostupných na internetové adrese www.dlouhovlaska.cz, popř.v obsahu tematické elektronické brožury, která je zaslána kupujícímu). U vlasů prodávanýchza nižší cenu (zboží druhé jakostní třídy) se záruka nevztahuje na důvody, pro které byla slevaposkytnuta. Záruka se nevztahuje na změny či poškození pramínků vlasů, které bylozpůsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s běžnoudoporučenou vlasovou údržbou.

Lidské vlasy jsou jedinečným přírodním produktem. Je nutné si uvědomit, že prodávané vlasyk prodloužení již nejsou přirozeně vyživovány a postupem času se „vysušují“. Tento procesnení vadou výrobku. Poškození lidských vlasů je nevratné a není možné uplatnit reklamaci navlasech, které byly dále upraveny – zpracování na různé techniky prodloužení, odbarveny,barveny, chemicky trvaleny, stříhány, byla na ně aplikována invazivní chemie(např. Silver šampon), došlo k evidentnímu poškození při ondulaci horkým železem (žehlení,kulmování apod.), nebo došlo k mechanickému poškození (např. česáním hřebeny s přílišostrými břity) atd..

Vlasy prodávané na gramy ve volném copu obsahují různé délky vlasů. Vlasy se prodávajínezpracované, různé délky vlasů v copu nejsou vadou výrobku, proto jsou nezpracované vlasycenově zohledněny oproti vlasům zpracovaným.Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. Před jakýmkoliv úkonem na vlasechučených k prodloužení doporučujeme odbornou konzultaci s kadeřníkem. Jakoukoliv úpravu a použití vlasových přípravků doporučujeme nejdříve vyzkoušet na malém množství vlasů aseznámit se s jejich účinkem.

Lidské vlasy dodáváme ve standardní kvalitě vlastní danému typu a druhu vlasů. Vlasy jsouspecifickým produktem a jejich vlastnosti se mohou provedením různých úkonů měnit – mytí,barvení, časté fénování atd. Natáčením, permanentním trvalením, ondulací vlasů může dojítke ztrátě původního tvaru vlasů i jakosti vlasů. Vlasy se mohou vlnit, točit, ztratit lesk, ztratitpůvodní vlnu atd. Takovéto chování vlasů není vadou výrobku. Prodosažení semipermanentní tvarové změny vlásenek je doporučeno provádění tzv. vodovétrvalé (tzv. „foukané“ – pozor, nezaměňujte za permanentní trvalou ondulaci) na místoondulace horkým železem (tj. kulmování či žehlení vlasů apod.).

Opotřebení vlasů denním nošením či jiným vlivem není vadou výrobku. Vyčesávaní a drobnéuvolňování vlasů z vlásenek je běžným procesem a není vadou výrobku.

Vlasy dodávané v blond odstínech (vyjma vlásenek, které jsou vysloveně označeny jakopanenské – tj. chemicky nikterak neupravované) jsou chemicky upravené do požadovanéhoodstínu. Další barvení a odbarvení musí být provedeno velmi šetrně, doporučuje se aplikacevyživujících přelivů na místo užití barev s vyšší koncentrací peroxidu vodíku než 3 %. Vlasynelze permanentně trvalit (např. pomocí přípravků obsahujících kyselinuthioglykolovou nebopreparátů na obdobné bázi narušujících disulfidovou vazbu). Dalšími mechanizmy, kteréobzvláště v letních měsících snižují kvalitu vlásenek, je působení silného slunečního svitu,mořské vody apod. Vlasy vyžadují potřebnou výživu, aby nedocházelo k jejich vysoušení,třepení konečků a lámavosti.

Veškeré vlasy určené k prodloužení potřebují dostatečnou péči a kvalitní výživu, zejménavlasy odbarvené do světlých odstínů. Prodloužené vlasy se nesmí česat či jakkoli tepelněondulovat horkým železem mokré.

Pokud nebyl prodávající předem upozorněn na možné zdravotní či psychické komplikace,které mohou kupujícímu aplikací vlásenek nastat, pak prodávající nenese za toto žádnouzodpovědnost a vzniklou situaci nelze řešit jako reklamaci zboží.

Další informace, jak se správně starat o prodloužené vlasy, najdete v sekci „Péče oprodloužené vlasy“.

Vyšší moc 

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. Vtakovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možnémtermínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.

Postup pro vrácení nebo výměnu zboží

Kupující podrobně popíše důvod výměny či vrácení a uvede platný kontakt, nejlépe telefonníčíslo a e-mail. Uvedené informace kupující odešle na e-mail: info@dlouhovlaska.cz.

Vlasy kupující odešle na adresu Kadeřnictví Dlouhovláska, Svitákova 16, 155 00 Praha. Kvýměně je nutné přiložit kopie dokladu o zaplacení (hotovostní platba) a dodání vlasů, ježvracíte. Pramínky vlasů musí být vráceny v naprosto stejném stavu i váze, jak byly odeslány.Vlasy se nevracejí na dobírku, ale peníze jsou vráceny převodem na konto kupujícího. Odnětíjiž aplikovaných vlásenek, jež jsou předmětem reklamace, jinou osobou, než prodávajícím,může být důvodem k zamítnutí reklamace.

Reklamace budou vyřízeny v co nejkratším termínu nejpozději do 30 pracovních dnů odjejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou a ke spokojenosti zákazníka. Lhůta 30 dnůzahrnuje vyřízení reklamace včetně odstranění vady. Lhůta pro vyřízení reklamace začínáběžet den následující po uplatnění reklamace. V této lhůtě musí být zboží připraveno prokupujícího u prodávajícího. Prodávající nemá obecně povinnost spotřebitele o vyřízeníreklamace informovat. Je na kupujícím, aby se o stavu reklamace informoval. Při uplatněníreklamace nás kontaktujte telefonicky, mailem nebo písemně na adresu uvedenouv kontaktech. Veškeré podmínky reklamace se řídí platnými právními předpisy. Reklamace senevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním zboží nebo jehonesprávným skladováním či nesprávnou péči o zboží.

Zboží při odesílání doporučujeme pojistit proti jeho případné ztrátě během přepravy.

Prodejce neakceptuje vrácení zboží, které bylo zakoupeno kupujícím osobně.

Výroba paruky, tupé, třásní, tres, vlasových náhrad apod. (dále jen díla) – vlásenkářská činnost

Při realizaci díla budou použity pravé lidské vlasy. Kupující bere na zřetelskutečnost, že technologickým zpracováním vlasů (tzv. poutkováním vlasů domontury paruky, anebo třásněním) dojde k dalšímu zkrácení vlasů o přibližně 5-10 cm délky.

Prodávající se zavazuje k dodání díla do tří kalendářních měsíců od dodání kompletních materiálů Kupujícím, očemž bude kupující informován zprávou, nebo telefonicky.

 

Kupující dodá elektronickou kopiiřádně vyplněné listiny (obrazu), jež dodá Kupujícímu Prodávající, s mírami popisujícími jednotlivé rozměry hlavy v centimetrech, které jsounutné pro výrobu díla (měřte napevno krejčovským metrem). Kupující v komunikaci uvede svoji představu o délce, odstínu avlnitosti vlasů použitých při výrobě díla (např. „rovné blond vlasy”). Elektronickou kopii listiny (obrazu) s míramipro výrobu díla Kupujícíelektronicky zašle na emailovou adresu příjemce evropskevlasy@email.cz.

Platba za realizaci díla je nevratná,vyjma případu, kdy by Prodávající nebyl schopen dílo zhotovit do 3 kalendářníchměsíců od dodání kompletních materiálů Kupujícím a Kupující písemně nesouhlasils prodloužením výrobní lhůty.

 

Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu objemu vlasů použitých v díle, koloristické a jakostní změnyna díle, třepení vlasových konečků, cuchání vlasů, uvolňování vlasůz montury nebo narušení montury či fyzickou změnu rozměrů montury, narušení třásně apod. Kupující bere na vědomí, že Prodávající se přivýrobě díla řídí informacemi a rozměry, které mu byly dodány Kupujícím. Za správnost rozměrů nutných pro výrobu díla ručí Kupující a prodávající za toto nenese žádnou zodpovědnost.  Kupující bere na zřetel, že finální rozměry díla se mohou lišit až o 5 centimetrů oproti fyzicky měřeným rozměrům hlavy, což je dáno výrobními tolerancemi.

Pokud nebude dohodnuto jinak, Kupující bere na vědomí, žek předání Díla dojde v salonu Dlouhovláska na adrese svitákova2902/16, anebo náměstí Junkových 4, Praha – Stodůlky. Při předání Prodávajícízajistí dokončení požadovaného střihu na díle podle požadavků Kupujícího aseznámení Kupujícího s užíváním díla.

Kupující se zavazuje dbát správné péčeo dílo. Péče o dílo je následující. Dílo doporučujeme pro účely mytí a regeneracepo dohodě zaslat na adresu Prodávajícího, nebo předat zkušeným profesionálům.

Pokud se Kupující rozhodne jinak, doporučujeme dílo umývat zcela minimálně a šetrně. K umytí/zbavenímontury a vlasů mastnoty a drobných nečistot doporučujeme použít vyživujícíšampon, popř. šampon se silně kyselým pH a zvýšeným obsahem silikonů. Mytíneprovádíme „chaotickým způsobem”, ale jemně a šetrně tak, aby se vlasy do sebenezacuchaly. Po každém umytí díla doporučujeme regeneraci – např.s pomocí přípravku Gestil Wonder apod. Po umytí doporučujeme na dílo v dostatečném množství aplikovatbezoplachové sérum – např. olej Gliss Kur apod., díky kterému je rozčesánívlasů méně invazivní. Po ošetření doporučujeme ponechat dílo k volnémuschnutí na stojanu (polystirenové hlavě apod.), anebo dílo fénovat středněteplým vzduchem. Česání díla doporučujeme provádět s použitímspeciálního kartáče – značky Detangler apod.

S parukou/tupé/vlasovou náhradou nasazenou na hlavěnedoporučujeme provádět sportovní aktivity (např. plavání, potápění, aerobníaktivity apod.). Před spánkem doporučujeme dílo odložit na stojan(polystirenovou hlavu apod.).

Dílo doporučujeme přibližně dvakrátaž třikrát za rok zaslat po předchozí domluvě na adresu Prodávajícího, nebo k jakémukolispecialistovi v oblasti vlásenkářské výrobky na komplexní údržbové práce(minimálně na mytí a regeneraci díla).

Kupující bere na zřetel, že typickáživotnost díla i při správném zacházení je přibližně jeden rok.

Půjčovné 

Prodávajícím může být jako projev dobré vůle v reakci na písemnou žádost Kupujícího jakékoli Dílo (typicky: paruka, tupé, vlasové třásně, vlasové tresy, vlasové náhrady, vlasové prameny apod.) vzato zpět. Kupující se však v tomto případě zavazuje uhradit půjčovné, které je cenou obvyklou a činí 1.000 Kč (slovy: -jedentisíckorunčeských-) bez DPH za každý započatý den zápůjčky Díla (počínaje dnem předání Díla Kupujícímu) až do dne prokazatelného vrácení Díla Prodávajícímu. K ceně půjčovného může Prodávající přičíst další účelně vynaložené náklady – např. na úpravu Díla, nebo opravdu Díla, která je nutná po vrácení Díla Kupujícím vynaložit tak, aby Dílo mohlo být znovu použito.

Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovenía zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozíhoupozornění.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít